Posts Tagged “obsługa firm”

Zmiany w pracowniczych badaniach lekarskich

Badania lekarskie zmiany Celem czwartej ustawy deregulacyjnej było m.in. uproszczenie lub redukcja części obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, uściślenie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, a w rezultacie – poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania. Ustawa zebrała w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego. W zakresie obowiązkowych badań pracowniczych zmieniony art. 229 ustawy z dnia 26…

Read more »

Opublikowano tekst jednolity ustawy o służbie medycyny pracy

Służba medycyny pracy Medycyna pracy – W obwieszczeniu z dnia 14 lipca 2014 r.(Dz. U. poz. 1184) Marszałek Sejmu RP opublikowała tekst jednolity rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 (Dz. U. Nr 141,…

Read more »

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach podpisana

Substancje chemiczne Substancje chemiczne Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do przepisów UE oraz unijnego rozporządzenia REACH w sprawie rejestracji i autoryzacji chemikaliów w celu ich bezpiecznego stosowania. Zgodnie z nowym prawem grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do dwóch lat karany będzie wywóz chemikaliów bez oficjalnej zgody w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami UE. Takie kary przewidziano również za wprowadzanie na rynek detergentów, które nie spełniają wymogów dotyczących…

Read more »