Archive For 17 października 2018

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Warszawa, dnia 9 października 2018 r. poz. 1938 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. BHP GDYNIA szkolenia kursy bhp Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2018 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia…

Read more »

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W dniu 15 października zostało ogłoszone  OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.   Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego…

Read more »

Śmiertelne porażenie

Wypadek, do którego doszło w jednej podrzeszowskich miejscowości, jest dowodem na to, że do śmiertelnego zagrożenia mogą doprowadzić nawet pozornie błahe zaniedbania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z art. 211 Kodeksu pracy, spoczywa zarówno na pracowniku wykonującym określone czynności, jak i na pracodawcy oraz osobach odpowiedzialnych za nadzór nad pracami wykonywanymi przez pracownika, ze szczególnym naciskiem na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych. Zgodnie z przepisami do prac szczególnie niebezpiecznych zaliczane są prace wykonywane przy…

Read more »