Opublikowano tekst jednolity ustawy o służbie medycyny pracy

Służba medycyny pracy

Medycyna pracy – W obwieszczeniu z dnia 14 lipca 2014 r.(Dz. U. poz. 1184) Marszałek Sejmu RP opublikowała tekst jednolity rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 (Dz. U. Nr 141, poz. 1011), 2) ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416), 3) ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), 4) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742), 5) ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 lipca 2014 r.

W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną w zakresie:

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe;
 • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia;
 • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej
  niż 30 dni;
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • badania psychomotoryczne dla pracujących na wysokościach, operatorów wózków widłowych i maszyn, kierowców wszystkich kategorii.

Zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź.zm) badania profilaktyczne powinny być przeprowadzone przez podmiot, z którym pracodawca ma zawartą umowę na czas nie krótszy niż rok – zaświadczenie lekarskie wystawione bez umowy jest nieważne.

Od dnia 1.04.2015 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki społecznej ściśle określa nowy wzór skierowania na badania profilaktyczne,  opisujący warunki pracy uwzględniający informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych związanych ze stanowiskiem pracy.

Wykaz czynników szkodliwych do pobrania tutaj >>>

Pracodawca zobowiązany jest do wystawienia skierowania w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz orzecznik.

W nowym druku nie zostały uwzględnione badania do celów sanitarno – epidemiologicznych, dlatego w razie potrzeby prosimy o dopisanie, że takie badanie ma zostać wykonane. Tak samo należy postąpić w przypadku, kiedy Pracodawca zleca Pracownikowi dodatkowe badania np. rtg czy badania laboratoryjne.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

 • być czytelne,
 • zawierać dane: nazwisko, imię, PESEL, adres,
 • zawierać wszystkie dane i informacje o stanowisku pracy pracownika (czynniki ryzyka pomocne przy opisywaniu stanowiska pracy),
 • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.