Zmiany w pracowniczych badaniach lekarskich

Badania lekarskie zmiany

Celem czwartej ustawy deregulacyjnej było m.in. uproszczenie lub redukcja części obowiązków

informacyjnych i dokumentacyjnych, uściślenie niektórych przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne, a w rezultacie – poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania. Ustawa zebrała w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego.
W zakresie obowiązkowych badań pracowniczych zmieniony art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) stanowi, że wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy; 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom tym nie będą podlegać osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą; 2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Pkt 2 znajdzie zastosowanie odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego

stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
Opisywana zmiana obowiązuejod 1 kwietnia 2015 r. Do skierowań na badania lekarskie wydanych przed tą datą oraz do badań lekarskich rozpoczętych przed 1 kwietnia 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.