Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczen Socjalnych w 2014 roku

W tym  roku  odpisy na ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został utrzymany w tej samej wysokości co w 2013 roku. Wynika to z ogłoszonej w dniu 27 grudnia 2013r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645). Przepisy ustawy dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  weszły  w życie z dniam 1 stycznia 2014 r.

 

W 2014 r. do ustalenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjąć należy przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej z drugiego  półrocza 2010 r. Oznacza to, iż odpis na ZFŚS wynosi  tyle samo co w latach  2011, 2012 oraz 2013 roku.

 

Zgodnie z ustawą, w 2014 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej rozumiemy  przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r., a wynosiło ono wtedy 2917,14 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 r.  będą więc wynosiły:

 

1) odpis podstawowy 37,50% – 1093,93 zł,

2) odpis na jednego pracownika młodocianego:

– w pierwszym roku nauki 5% – 145,86 zł, 

– w drugim roku nauki 6% – 175,03 zł,

– w trzecim roku nauki 7% – 204,20 zł,

3) odpis podwyższony 50% – 1458,57 zł, 

4) zwiększenie 6,25% – 182,32 zł

5) zwiększenie 7,5% – 218,79 zł.

 

Wysokość ta wynika z art. 5c, który zgodnie z ustawą okołobudżetową został dodany do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).