Oferta

Bezpieczeństwem Pracy zajmujemy się od ponad 21 lat. oferta 

oferta Wychodząc naprzeciw średnim, małym firmom oraz pracodawcom postaramy się pomóc Państwu w sprostaniu wymaganiom stawianym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Współpracujemy z wieloma firmami, na bieżąco analizujemy zakres kontroli prowadzonych przez PIP ( w naszych firmach ) oraz u tak zwanej konkurencji. Jednak my nie traktujemy ich jako konkurencji. Stała współpraca z wieloma innymi firmami bhp pozwala na wymianę doświadczeń oraz wiedzy min. z zakresu prowadzonych kontroli, co odgrywa bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu firm.

Specjalizujemy się w:
 • przeprowadzaniu szkoleń bhp i p.poż.,
 • ocenie ryzyka zawodowego,
 • sporządzaniu dokumentacji powypadkowej,
 • fachowej pomocy  z zakresu bhp i p.poż.,
 • kontroli stanu bhp i p.poż. na budowach,
 • sporządzaniu instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywaniu planu BIOZ,
 • wdrażaniu systemów HACCP,
 • opracowywaniu procedur postępowania w sytuacjach powodujących zagrożenia.

Zapraszamy do współpracy


 SZKOLENIA oferta

Przygotujemy w  Państwa firmie w dogodnym czasie i terminie   szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk:

 • administracyjno-biurowych,
 • robotniczych,
 • inżynieryjno-technicznych
 • pracodawców.

Dla każdego szkolenia opracowywany jest indywidualny program szkolenia zgodny z wytycznymi w zakresie szkoleń bhp.

Podstawa prawna :

 

1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”

 

2. art. 2373 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”

 

Szkolenia wstępne i instruktaż stanowiskowy oferta

 

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

 

Szkolenia okresowe odbywają osoby: 

 

nie rzadziej niż raz na 3 lata – na stanowiskach robotniczych, natomiast na stanowiskach, na których występują prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku

nie rzadziej niż raz na 5 lat – osoby będące pracodawcami, osoby kierujące pracownikami,w szczególności kierownicy wydziałów, mistrzowie i brygadziści, projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

nie rzadziej niż raz na 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia.

Organizator szkolenia potwierdza odbycie szkolenia okresowego, wydając zaświadczenie, którego wzór określają odrębne przepisy. Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

KONTROLE oferta

Oferujemy kontrole i przeglady :

1. Stałe – /cykliczne/

2/ Jednorazowe .

 Każdy protokół z przeprowadzonej kontroli kończymy planem poprawy stanu bhp w zakładzie pracy.

Kontrole przeprowadzane sa zgodnie z normami :

PN-EN-18004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wytyczne

PN-EN-18011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wytyczne auditowania


OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Ocena Ryzyka Zawodowe

Z istotą Oceny Ryzyka Zawodowego  mogą się Państwo zapoznać w dziale Ryzyko Zawodowe.  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dotyczącym pełnej standaryzacji usług związanych z BHP  i obniżeniu kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wykonamy dla Państwa kompleksową ocenę ryzyka zawodowego. Przygotowana Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) jest zgodna z normami:

 • PN-EN-18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania
 • PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego

Oceny są w pełni akceptowalne przez Państwową Inspekcję Pracy oraz inne organy kontroli i nadzoru.