Dokumenty

Dokumenty czyli akta pracownicze.

Dokumenty pracownicze. Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla każdego pracownika akt osobowych. Poza aktami pracodawcy prowadzą odrębnie dla każdego zatrudnionego m.in. imienną listę wypłacanego wynagrodzenia. Jak prawidłowo prowadzić akta osobowe?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.
Na dokumentację pracowniczą składają się:
 dokumentacja osobowa oraz
 dokumentacja płacowa – dotycząca wypłaconego
wynagrodzenia.
Dokumentację osobową stanowią akta osobowe
pracownika oraz inne dokumenty, takie jak:
 ewidencje,
 kartoteki,
 rejestry,
 wykazy gromadzone przez pracodawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.\

Pracodawca zakłada i prowadzi – oddzielne dla każdego pracownika – akta osobowe, które powinny być
ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane.

Dokumenty gromadzone są w formie teczki personalnej,
podzielonej na trzy części:
A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,

B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia,
C – dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy.

D- Kary regulaminowe ( upomnienia nagany )
Każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz dokumentów.

Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika:
 imienną kartę wypłacanego wynagrodzenia za pracę i
 innych świadczeń związanych z pracą.
Karta umożliwia pracodawcy kontrolę realizacji uprawnień pracowniczych, a pracownikowi sprawdzenie, czy otrzymał wszystkie należne mu świadczenia.

W zakresie rejestrów pracodawca obowiązany jest prowadzić:
 rejestr wypadków przy pracy,
 rejestr przypadków stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowiskach pracy.