Akty Prawne

Akty prawne – żródła prawa pracy 

Podstawowe akty prawne regulujące  w systemie prawa pracy  wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują jednak nie tylko w tej ustawie, ale także w innych aktach prawnych (które na ogół zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów Kodeksu pracy lub stanowią, że przepisy Kodeksu mają zastosowanie do spraw nimi nieuregulowanych).

Źródła prawa pracy reguluje art. 9 Kodeksu pracy. Z przepisu tego wynika hierarchiczny ich układ:

 • Kodeks pracy i akty wydane na jego podstawie
 • inne ustawy i akty wydane na ich podstawie określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców
 • postanowienia układów zbiorowych pracy
 • inne porozumienia zbiorowe
 • regulaminy, statuty określających prawa i obowiązki stron stosunków pracy.

akty prawne akty prawne akty prawne akty prawne akty prawne akty prawne

 • Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.  W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2003/s/169/1650

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/49/330

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/108/690

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/173/1034

 

 • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r.  W  sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracyhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/1997/s/109/704

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/246/2468

 

 • Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2017 r.  W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.  w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1348/1

 

 • Szkodliwe czynniki biologiczne dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnikihttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/81/716

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lutego 2008 r.  Zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy.  oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynnikihttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2008/s/48/288

 

 • Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/33/166

 

 • Badania lekarskie pracowników

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r.  W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie.  przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.  nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracyhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2067/1

 

 • Rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1996/s/62/287

 

 • Statystyczna karta wypadku przy pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r.  W sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/14/80

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r.  Zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/218/1440

 

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy Pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/105/870

 

 • Profilaktyczne posiłki i napoje

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów http://dziennikustaw.gov.pl/DU/1996/s/60/279

 

 • Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2016 r.  W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady.  Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1509/1

 

 • Sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.  W sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/71/649

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2010/s/162/1089

 

 • Okresowe badania lekarskie pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/183/1896

 

 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających.  azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu.  wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/216/1824

 

 • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/180/1860

Zmiany do rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2005/s/116/972

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie.  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2007/s/196/1420

 

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r.  W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2009/s/104/868

 

 • Choroby zawodowe

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1367/1

 

 • Substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia. W sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1117/1

 

 • Rolnictwo i pokrewne

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. W  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001692