Karta charakterystyki

Karta charakterystyki substancji

Karta charakterystyki substancji / preparatu : dokument zawierający zbiór informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, w szczególności o  zagrożeniach stwarzanych przez substancje lub preparat, zasadach bezpiecznego stosowania, przechowywania, postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dla substancji i preparatów niebezpiecznych kartę charakterystyki zapewnia podmiot wprowadzający substancję lub preparat do obrotu (sprzedawca), na życzenie odbiorcy, bezpłatnie przy pierwszej dostawie lub przy aktualizacji karty.

Karta charakterystyki stanowi dokument będący powszechnie przyjętym sposobem dostarczania informacji odbiorcom niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin na terenie Unii Europejskiej. To właśnie ten dokument ma za zadanie ułatwić pracodawcom stwierdzenie, czy w miejscu pracy znajdują się niebezpieczne środki chemiczne, a także ocenę wynikającego z ich zastosowania ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Karty charakterystyki stanowią integralną część systemu stworzonego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) Nr 488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EW G, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.Urz. UE L 396, s. 1 ze zm.) – dalej rozporządzenie REACH.

Aktualna karta charakterystyki powinna składać się z 16 sekcji dotyczących:

1) identyfikacji substancji/mieszaniny i identyfikacji przedsiębiorstwa,
2) identyfikacji zagrożeń,
3) składu/informacji o składnikach,
4) środków pierwszej pomocy,
5) postępowania w przypadku pożaru,
6) postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska,
7) postępowania z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowania,
8) kontroli narażenia/środków ochrony indywidualnej,
9) właściwości fizycznych i chemicznych,
10) stabilności i reaktywności,
11) informacji toksykologicznych,
12) informacji ekologicznych,
13) postępowania z odpadami,
14) informacji dotyczących transportu,
15) informacji dotyczących przepisów prawnych,
16) innych informacji.

Poniżej można pobrac najczęściej poszukiwane karty charakterystyk.

  1. Karta charakterystyki wc miss.pdf
  2. Karta charakterystyki WC Brzask.pdf
  3. Karta Charakterystyki WC Duck Krążki Żelowe