Posts Tagged “ZUS”

Od 1 kwietnia 2018 r. zmiana wysokości składki wypadkowej

1 kwietnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy składek, którzy samodzielnie ustalają wysokość stopy procentowej tej składki powinni zweryfikować wysokość stopy procentowej składki .  Zgłaszając do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych ,  przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2018 r. należy ustalić wysokość  składki. Wysokość składki  ustalonej dla grupy działalności, do której należą z uwagi na swój rodzaj…

Read more »

Nowy druk Zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zmianie formularza Zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Wydawane jest ono  przez lekarza prowadzącego leczenie. Dotychczasowy formularz N-9 zastąpiony został drukiem OL-9. Duk wymagany przez ZUS przy świadczeniach zasiłkowych, rehabilitacyjnych, jak również w momencie gdy występujemy do ZUS z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.   Dokumentacja do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego Pracownik, któremu kończy się okres zasiłku…

Read more »