Archive For The “Zmiany” Category

KODEKS PRACY 2018

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w obwieszczeniu z 8 grudnia 2017 r. ogłosił nowy jednolity tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, której dotychczas tekst jednolity znajdował się w Dz.U. z 2016 r. poz. 1666. Nowy jednolity tekst Kodeksu pracy uwzględnienia…

czytaj więcej »

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy

Tekst ustawy w sprawie wypadków przy pracy.  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nowy jednolity tekst ustawy uwzględnienia zmiany wprowadzone: ustawą z 14 września 2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1807), ustawą z 16…

czytaj więcej »

Wypadek przy pracy

Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy Pracodawca jest obowiązany zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami itp.). Obowiązki te ciążą na pracodawcy także wówczas, gdy na jego terenie zaistnieje…

czytaj więcej »

Rozporządzenie MRIRW w sprawie bihp przy obsłudze zwierząt gospodarskich

Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Przez obsługę zwierząt rozumie się czynności związane z chowem, hodowlą oraz użytkowaniem zwierząt, wykonywane codziennie lub okresowo, w szczególności prace związane z karmieniem, pojeniem, dojeniem, rozrodem, wymianą ściółki, pomocą podczas zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, pielęgnacją i transportem. Rozporządzenie weszło w życie 6 marca 2018. Pełny tekst rozporządzenia dostępny…

czytaj więcej »

f