Wzory zaświadczeń o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa

Prawo o ruchu drogowym pozwala na zwolnienie z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży pojazdem samochodowym w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych. W dniu 14 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano wzory odpowiednich zaświadczeń lekarskich. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zaświadczeń lekarskich (Dz. U. poz. 674) określa wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci. We wzorach zaświadczeń wskazuje się między innymi imię i nazwisko osoby, której dotyczy, numer ewidencyjny PESEL, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku wskazanego numeru PESEL, a także okres istnienia przeciwwskazań do używania pasów bezpieczeństwa lub przeciwwskazań do przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa.
Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach (Dz. U. UE L 59 z 28.02.2014, str. 32).
Rozporządzenie obowiązuje od 15 maja 2015 r.