Promocje
Wizyt:
Dzisiaj: 46Wszystkich: 39047

Zmiany przepisów

 

CZAS PRACY KIEROWCÓW - ZMIANY !!

Rozszerzenie obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy na kierowców zawodowych niepozostających w stosunku pracy przewiduje uchwalona przez Sejm, na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2013 r., ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z przyjętymi zmianami ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 ze zm.) ma objąć swoim zakresem również przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.), jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę transportowego, lecz osobiście wykonujące przewozy drogowe na jego rzecz.

W dotychczasowym stanie prawnym ustawa o czasie pracy kierowców określa czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zmiana polegająca na objęciu zakresem ustawy również kierowców pracujących na własny rachunek ma dostosować polskie przepisy do przepisów dyrektywy nr 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz. U. L 80 z 23.3.2002, str. 35-39).

W nowelizacji szczegółowo określono definicję czasu pracy, średni tygodniowy czas pracy kierowców, wymiar odpoczynku dziennego i tygodniowego, a także zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy. Czasem pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego, i wykonują inne czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego (np. czynności spedycyjne, obsługa codzienna pojazdu i przyczepy, utrzymanie pojazdu w czystości). Do czasu pracy osób osobiście wykonujących przewozy drogowe na rzecz przedsiębiorcy transportowego wliczać się będzie także czas pozostawania w gotowości. Przedsiębiorcy wykonujący osobiście przewozy drogowe będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy we własnym zakresie. Natomiast ewidencję czasu pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorców transportowych, lecz osobiście wykonujących przewóz drogowy na ich rzecz – będą miały obowiązek prowadzić podmioty, na których rzecz wykonywany jest przewóz drogowy.

W nowelizacji przewidziano również stosowne zmiany w ustawie o transporcie drogowym, które wprowadzą sankcje za nieprzestrzeganie przez kierowców pracujących na własny rachunek zmienionych przepisów dotyczących czasu pracy.

Uchwalona ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

Źródło: http://www.abc.com.pl/