Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Zmiany

 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy

W pracach budowlanych stosowane są rusztowania różniące się konstrukcją, materiałem, z jakiego zostały wykonane oraz zastosowaniem. Są to m.in. rusztowania stacjonarne, stojakowe, przejezdne, metalowe, modułowe, drewniane. Każdy typ rusztowania wymaga specjalistycznego działania. W związku z tym, poza ogólnymi przepisami montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań, wynikającymi z przepisów ogólnych bhp oraz przepisów, pracodawca powinien stosować zalecenia i uwagi przekazane w dokumentacji technicznej rusztowań przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Szczególnie istotne są zalecenia dotyczące montażu, warunków eksploatacji oraz demontażu rusztowania.
Przykład odbioru rusztowania warszawskiego. Stosuje się je przy nieskomplikowanych pracach budowlanych, konserwatorskich, rozbiórkowych itp. Szczegółowe wymagania dotyczące dopuszczenia do eksploatacji rusztowań warszawskich zostały określone przez ich producentów w dokumentacji technicznej, dostarczonej użytkownikowi wraz z elementami rusztowania. Rusztowania powinny być montowane w oparciu o dokumentację producenta. Zgodnie z zaleceniami producentów rusztowań warszawskich, rusztowania warszawskie są dopuszczone do użytkowania po dokonaniu odbioru zmontowanego rusztowania i dopuszczeniu go do użytkowania. Producenci wymagają, aby odbioru rusztowania dokonywała komisja, która powinna między innymi wykonać kontrolę: stanu podłoża; posadowienia rusztowania, wykonania złączy i stężeń, zakotwień, pomostów roboczych i zabezpieczeń. Dopuszczenia rusztowania do eksploatacji powinien dokonać kierownik budowy lub inna uprawniona osoba na podstawie przeprowadzonej kontroli.
Przepisy w zakresie stosowania rusztowań podczas wykonywania prac budowlanych zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) – dalej r.b.p.r.b. Przepis § 110 r.b.p.r.b. stanowi, iż użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania powinien być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien określać w szczególności: 1) użytkownika rusztowania oraz przeznaczenie rusztowania; 2) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 3) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 4) datę przekazania rusztowania do użytkowania; 5) oporność uziomu; 6) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. Przepis § 117 r.b.p.r.b. wymaga, aby rusztowanie z elementów metalowych było uziemione i posiadało instalację piorunochronną. Zgodnie z przepisem § 127 r.b.p.r.b. rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

 

Kazimierz Kościukiewicz 27.10.13

Źródło: Serwis BHP