Wizyt:
Dzisiaj: 5Wszystkich: 43246

Zmiany

 

BHP funkcjonariuszy

Stosunkowo mało wiemy o zasadach bezpieczeństwa pracy pracowników służb tzw. mundurowych. Warto zauważyć, że np. w odniesieniu do służb celnych problem ten został uregulowany dopiero rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 181, poz. 1412) – dalej r.b.h.s.c.

Zgodnie z r.b.h.s.c. kierownik urzędu celnego ma obowiązek chronić życie i zdrowie funkcjonariusza celnego, poprzez zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków służby przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Ochrona życia i zdrowia funkcjonariusza powinna polegać na organizowaniu służby w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z warunkami służby, w szczególności poprzez zapewnienie pełnienia służby w budynkach i pomieszczeniach, które spełniają wymagania i normy odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności oraz liczby funkcjonariuszy, a następnie utrzymanie tych budynków, pomieszczeń, stanowisk służbowych, pojazdów, maszyn oraz innych urządzeń technicznych i instalacji we właściwym stanie. Celnicy powinni mieć stworzone właściwe warunki higieniczno-sanitarne oraz udostępnione niezbędne środki higieny osobistej, właściwie zorganizowane stanowiska służbowe z odpowiednim wyposażeniem technicznym, gwarantującym bezpieczne wykonywanie czynności służbowych. Funkcjonariusze celni powinni być zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej zapewniające neutralizację zagrożeń i prawidłową ochronę, a ponadto w odzież i obuwie robocze.

Powinni być zapoznawani z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania czynności służbowych oraz otrzymywać stosowne instrukcje w tym zakresie. Ponadto kierownik urzędu celnego ma obowiązek informować pracowników o zagrożeniach, systemie udzielania pomocy przedmedycznej i ewakuacji w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia, zapewnić wykonanie zaleceń wydawanych przez funkcjonującą w urzędzie służbę bhp oraz przez inne uprawnione podmioty, a także zapewnić przestrzeganie przez funkcjonariuszy przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby.

Obowiązkiem przełożonego funkcjonariusza celnego jest organizowanie wykonywania zadań przez podległych funkcjonariuszy przy zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków służby, informowanie funkcjonariuszy o prawidłowych metodach wykonywania czynności służbowych, występujących zagrożeniach i sposobach postępowania w sytuacjach awarii lub zagrożenia, egzekwowanie przestrzegania przez podległych funkcjonariuszy przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby, organizowanie służby z uwzględnieniem zabezpieczenia funkcjonariuszy przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami związanymi z wykonywaniem obowiązków służbowych, informowanie funkcjonariuszy o sposobie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej oraz zapewnienie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami.

Zgodnie z r.b.h.s.c. funkcjonariusz jest obowiązany przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny służby, w szczególności znać przepisy oraz zasady bezpiecznego wykonywania czynności i zadań służbowych, wykonywać te czynności zgodnie z tymi przepisami i zasadami oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń przełożonych, znać przepisy oraz zasady posługiwania się przydzielonym wyposażeniem technicznym, brać udział w szkoleniach i poddawać się egzaminom ze znajomości zagadnień i przepisów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby, dbać o należyty stan powierzonego sprzętu, narzędzi i urządzeń oraz porządek i ład w miejscu pełnienia służby, stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem, a po ich użyciu zwrócić je osobie odpowiedzialnej za ich stosowanie.

W czasie wykonywania zadań służbowych w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności funkcjonariusz może odstąpić od zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i czasie wykonywania czynności służbowej, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa.

W zakresie nieuregulowanym r.b.h.s.c. należy stosować odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), w tym m.in. przepisy o prawie powstrzymania się od pracy w sytuacji, gdy warunki bhp nie odpowiadają przepisom.

 

Edward Kołodziejczyk

żródło http://abc.com.pl